ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល៖ រថយន្តដើរដោយថាមពលអគ្គីសនី ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន