កិច្ចប្រជុំស្តីពីវឌ្ឍនភាពគម្រោងប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកនៅកំពង់ផែ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយ