សម្តេចក្រឡាហោមណែនាំឱ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោះស្រាយបញ្ហាគំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញ