កិច្ច​ប្រជុំ​ពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការងារ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយ និងសំណូមពរ របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងសាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន