កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងរៀបចំផែនការមេប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូពីចម្ងាយ