ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រជុំពីចម្ងាយ (Online Video Conference)