សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ផ្តល់អគារមន្ទីរពិសោធន៍ជាជំនួយឥតសំណងដល់វិទ្យាស្ថានតេជោសែនសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន