កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតបច្ចេកទេស ដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចការថវិកា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២