នាយកវិទ្យាស្ថានតេជោសែន សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមាសទី១