រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បន្ដគូសគំនូសចរាចរណ៍ នៅលើផ្លូវដែលបានអ៊ុតកៅស៊ូរួចក្នុងខណ្ឌដូនពេញ