ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ មជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មភ្នំពេញ