អភិបាលខេត្ត បើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៦ BB២ នៅស្រុកសង្កែ