រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: អញ្ជើញសម្ពោធបើកឱ្យដំណើរការ សាលាវិចិត្រសិល្ប:ភូមិភាគសៀមរាប ជាផ្លូវការ