ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញទទួលម៉ាសចំនួន ១០០ ៨០០ ម៉ាសពី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន ប្រចាំកម្ពុជា