រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមដំណើរការអនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា  QR-Code «ទប់ស្កាត់កូវីដ-១៩ (Stop COVID-19)» នៅតាមច្រកចេញចូលសាលារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកនេះហើយ