ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន កំពុងរៀបចំបង្កើតឱ្យមានទីតាំងផ្ដល់ សេវាសាធារណៈមួយកន្លែងនៅផ្សារទំនើប The Heritage Walk ខេត្តសៀមរាប