អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌៖ មាត្រា៤៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ នឹងត្រូវបានយកមកអនុវត្តបន្ថែមទៀត ទាក់ទងនឹងបញ្ហាកូវីដ-១៩