អភិបាលរងខេត្ត ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទេសចរណ៍ និងវិធានការសុវត្ថិភាពកូវីដ-១៩