អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល៖ ស្ថានភាពការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩មិនសូវអំណោយ​ផលទេ​សម្រាប់កម្ពុជា ព្រោះមានភាពសាំញ៉ាំជាងព្រឹត្តិការណ៍មុនៗ