រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសាធារណការ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សមាគមនិកាយសាសនាចក្រនៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបពិភាក្សាការងារ​