រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ  បើកកិច្ចប្រជុំ ស្តីពីវឌ្ឍនភាពការងារស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលេខ ១៤៦B និងផ្លូវលេខ១៤៨