រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្តល់ថវិកាដើម្បីការអភិរក្សវប្បធម៌ (AFCP)លើគម្រោងជំនួយសម្រាប់ការជួស ជុលប្រាសាទព្រះវិហារ និងប្រាសាទភ្នំបាខែង