រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្ត កំពង់ធំ