គណៈអភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុ អញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយកីឡាករវាយសី