អង្គ​ការ​ WWF​ និង​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​កៅ​ស៊ូ ប្រកាសជាផ្លូវការ​​គម្រោងភាពជាដៃគូពហុភាគី​​សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍វិស័យ​កៅ​ស៊ូប្រកបដោយនិរន្ត​រ​ភាព​​​​​​​​