អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងសមាគមធុរកិច្ចជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្តេជ្ញាចិត្តថា នឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា