សហព័ន្ធប៊ូល និងប៉េតង់កម្ពុជា ប្រកាសរៀបចំការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិ