រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុកការសរសេរ ចង​ក្រងឯកសារជាសៀវភៅស្ដីពី Hun Sen-War & Peace in Cambodia and Southeast Asia គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំនិងជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ខ្មែរ