មហោស្រពស្តីពី ការរៀនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯង អ្នកដទៃ និងផែនដី នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២៤-២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ