បើកវគ្គគ្រូបច្ចេកទេស និងចៅក្រម មុនពេលប្រកួតកីឡាកាយសម្ព័ន្ធ