នៅក្នុងបរិបទកូវីដ១៩នេះ សភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តសៀមរាប-ឧត្តរមានជ័យ ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ជួយធ្វើឱ្យវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងកសិកម្មក្នុងខេត្ត នៅតែមានដំណើរការល្អ