សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន នាំយកឯកសារជំនួយស្មាតីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងឯកសារបំប៉នចំណេះដឹងសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ជូនដល់សាលាវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តប៉ៃលិន