មន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រះវិហារ ជំរុញប្រជាកសិករក្នុងសហគមន៍ ឱ្យដាំដំណាំសណ្តែកដីសរីរាង្គ