មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រចាំកម្ពុជា ចុះឈ្វេងយល់ពីការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តព្រះសីហនុ