ដំរីឈ្មោះខាវ៉ាន់ដឹកពីប៉ាគីស្ថានមកដល់កម្ពុជាហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ខែវិច្ឆិកានេះ