សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ