សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលឆ្លងកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា បានរើឡើងវិញ