រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសាធារណការស្នើឱ្យអង្គភាពទទួលការងារអនុវត្តន៍​គម្រោងទាំង៣៨ខ្សែ ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ត្រូវគោរពតាមបទដ្ឋានលក្ខណៈបច្ចេកទេសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ