ខ្លឹមសារ នៃកិច្ចសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាមួយនឹង ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម នៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០