សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ជួបសវនការជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ