អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអះអាងថា ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្រូវការថវិកាប្រមាណជាង៩១លានដុល្លារអាម៉េរិក ដើម្បីស្ដារ និងជួសជុលផ្លូវជនបទឡើងវិញ