ក្រសួងឧស្សាហកម្ម ផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការប្រឹក្សា និងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាមកពីប្រទេសកូរ៉េ ជូនដល់ម្ចាស់ និងតំណាងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជន ក្នុងខេត្តសៀមរាប