រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង និងក្រុងវៃណាន ខេត្តសានស៊ីប្រទេសចិន បើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើខ្លឹមសារព្រៀងកំណត់ហេតុ ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទីក្រុងជាបងប្អូន តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video Conference)