ឯកឧត្តម ជាវ តាយ ទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ