ឯកឧត្ដម ជ្រុន ថេរ៉ាវីវ៉ាត ចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទនៅខេត្តក្រចេះ