អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន និងក្រុមការងារ នាំយកអំណោយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន និងសប្បុរសជនផ្តល់ជូនដល់គណៈគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកុមាកំព្រាខេត្តប៉ៃលិន