ឯកឧត្តម ម៉ី វ៉ាន់ អញ្ជើញជាអធិបតី កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទាននៅកម្ពុជា