លោក ត្រាំ ជឿជាក់ថា លោកមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត