យុទ្ធនាការរបស់លោក ត្រាំ ទាមទារឱ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Georgia