ក្រុមរបស់លោក ត្រាំ ស្វែងរកការដាក់ពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកចៅក្រម Fed ច្រានចោលពាក្យបណ្តឹងទៅលើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រអប់សំបុត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania